ORCHID-CRUISE

Du thuyền 5 sao Orchid Cruise

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Số khách :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • ORCHID-CRUISE

  Tàu khách 100 khách

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Số khách :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • ORCHID-CRUISE

  Hạ Long 09

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Số khách :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • ORCHID-CRUISE

  Du Thuyền 58 Giường

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Số khách :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :