tau cho container3

Tàu Container

  • Chiều dài :
  • Chiều rộng :
  • Mớm nước :
  • Số khách :
  • Máy chính :
  • Vùng hoạt động :